Một số giải pháp triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua góp phần thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao tại Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Mường Lay

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đã dạy: “Thi đua là một cách rất tốt, rất thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ. Thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm và đoàn kết chặt chẽ để thi đua mãi”. Việc triển khai hiệu quả, tổ chức thực hiện sâu rộng, thiết thực các phong trào thi đua sẽ góp phần tạo động lực quan trọng để các các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Từ năm 2015 đến năm 2020, các phong trào thi đua yêu nước do các cấp phát động đã được Phòng Giáo dục và Đào tạo đã triển khai đầy đủ, kịp thời như: Phong trào thi đua dạy tốt, học tốt; phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”; phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phong trào thi đua “Xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; phong trào thi đua chuyên đề ““Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018); phong trào “thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng các sự kiện lịch sử của tỉnh, thị xã trong năm 2019”; các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, mừng Đảng, mừng Xuân; phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; phong trào thi đua “Dân vận khéo”; phong trào thi đua đảm bảo trật tự an toàn giao thông … Cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", cuộc vận động “Dân chủ, tình thương, kỷ cương, trách nhiệm”...

Hoạt động giao lưu tiếng Việt dành cho học sinh tại Trường Tiểu học Nậm Cản

Để triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, ngay từ đầu giai đoạn, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Mường Lay đã đề ra và quyết liệt thực hiện đồng bộ các biện pháp chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ một cách bài bản, hiệu quả nhất. Cụ thể:
1. Chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của cán bộ, nhà giáo, người lao động về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng. Nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tích cực tham gia, gương mẫu đi đầu trong phong trào thi đua yêu nước, làm cho phong trào thi đua diễn ra thiết thực, hiệu quả trở thành động lực thúc đẩy hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch được giao.
2. Tuyên truyền, triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác thi đua, khen thưởng. Đặc biệt là đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ.
3. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong toàn ngành. Tập trung quan tâm đến các đơn vị, cá nhân thuộc vùng cao, các đối tượng là cơ sở giáo dục, người lao động trực tiếp.
4. Nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, nhà giáo, người lao động trong hưởng ứng các phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ từ đó có những điều chỉnh kịp thời trong công tác triển khai, thực hiện, để cán bộ, nhà giáo, người lao động thấy rõ những lợi ích thi đua mang lại cho bản thân.
5. Đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, gắn các phong trào thi đua với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Nâng cao chất lượng, hiệu quả, tác dụng của phong trào thi đua yêu nước trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành. Chỉ đạo tốt việc xây dựng điển hình tiên tiến từ khâu phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết đến nhân rộng điển hình tiên tiến để nêu gương học tập.
6. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, công bằng, công khai, chính xác, kịp thời, có tính nêu gương học tập. Kiên quyết chống bệnh hình thức, bệnh thành tích trong thi đua và những tiêu cực trong khen thưởng.
7. Phân công cán bộ, giáo viên có trình độ, năng lực và trách nhiệm để thực hiện tốt công tác tham mưu về công tác thi đua khen thưởng; đảm bảo thi đua khen thưởng kịp thời, chính xác, đúng người, đúng thành tích, phát huy tác dụng và hiệu quả.
8. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn thực hiện, kịp thời khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Các phong trào thi đua được phát động triển khai bài bản, có tiêu chí và nội dung thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, lấy việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị là tiêu chí đánh giá thi đua; triển khai thực hiện thống nhất đồng loạt từ Phòng đến các đơn vị trường học nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của mọi tập thể, mọi cá nhân đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giáo dục và đào tạo giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn thị xã Mường Lay, xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến như: tập thể trường Mầm non Đồi Cao, trường Mầm non 19/5, trường Tiểu học Nậm Cản, trường Tiểu học Võ Thị Sáu, THCS Nguyễn Bá Ngọc, Phòng Giáo dục và Đào tạo,... cá nhân đồng chí Trần Thị Hiếu - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, đồng chí Lã Thị Dưỡng - Hiệu trưởng trường Tiểu học Võ Thị Sáu; đồng chí Phạm Thị Viền - Hiệu trưởng Trường Mầm non 19/5, đồng chí Lê Anh Đào - giáo viên trường THCS Nguyễn Bá Ngọc ... Các mô hình điển hình của các đơn vị trường Mầm non 19/5, trường tiểu học Bản Mo, Phòng Giáo dục và Đào tạo ... được công nhận và tiếp tục đăng ký nhân rộng trong các năm học tiếp theo.

Thư viện Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, Thị xã Mường Lay

Chất lượng đội ngũ được nâng cao, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ: 100% cán bộ quản lý, giáo viên có trình độ đào tạo đạt chuẩn trở lên (tăng 0,5% so với năm học 2014-2015), 80,4% trên chuẩn (tăng 3,2% so với năm học 2014-2015); tỷ lệ giáo viên dạy giỏi các cấp tăng hàng năm, đặc biệt tỷ lệ giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh tăng 1,4% so với năm học 2015-2016; tích cực đăng ký viết đề tài, sáng kiến, nhiều sáng kiến hay được nhân rộng, triển khai có hiệu quả thiết thực trong công tác quản lý và giảng dạy (toàn ngành có 1132 giải pháp sáng kiến quản lý và dạy học trong đó có 812 sáng kiến, giải pháp được đánh giá cao trong ngành đã được đưa vào ứng dụng có hiệu quả và được các cấp có thẩm quyền công nhận).
Quy mô mạng lưới trường lớp tiếp tục được củng cố, duy trì ổn định đáp ứng nhu cầu học tập của con em các dân tộc trong thị xã, đặc biệt tỷ lệ huy động trẻ mầm non ra lớp (năm học 2018-2019) 987/1227 đạt 80,4% (tăng 4,9% so với kế hoạch tỉnh giao; tăng 9,5% so với mặt bằng chung của tỉnh, tăng 9,4% so với năm học 2014-2015).
Chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn tiếp tục được đầu tư nâng cao, luôn đạt và vượt chỉ tiêu được giao, mặt bằng chung toàn tỉnh, có hàng trăm lượt học sinh đạt giải trong các kì thi, hội thi các cấp.
Huy động, lồng ghép các nguồn vốn đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất, các phòng chức năng, công trình nước sạch, thiết bị dạy học đồng bộ, hiện đại đáp ứng cơ bản hoạt động giáo dục, 100% phòng học được xây dựng kiên cố và bán kiên cố; có đủ phòng học bộ môn cho các trường: Tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 92,4% cao hơn 2,4% so với mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 của tỉnh (mục tiêu Kế hoạch là 90%); cao hơn 24,9% so với mặt bằng chung của tỉnh (Kết quả của tỉnh là 67,5%).
Tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia đạt 92,9%, tăng 23,7% so với năm học 2014-2015, tăng 27,44% so với mặt bằng chung của tỉnh; tỷ lệ trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục đạt 64,3%, tăng 33,5%, tăng 11,89% so với mặt bằng chung của tỉnh.
Thị xã tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi (đạt chuẩn năm 2012), đạt chuẩn phổ cập giáo dục Tiểu học mức độ 3 (đạt chuẩn năm 2016); đạt chuẩn XMC mức độ 2 (đạt năm 2018, về đích sớm 02 năm so với kế hoạch tỉnh, thị xã giao); đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3 năm 2019 (về đích sớm 01 năm so với kế hoạch tỉnh, thị xã giao).
Giai đoạn 2015-2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Mường Lay có 01 tập thể, 01 cá nhân được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương lao động hạng ba; 01 tập thể được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; nhiều tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng LĐLĐ, UBND tỉnh...; 100% tập thể đạt TTLĐXS, tỷ lệ LĐTT đạt từ 85-90% trong đó có 15% đạt CSTĐ...
Giai đoạn 2015-2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Mường Lay đã triển khai nhiều giải pháp có hiệu quả các phong trào thi đua góp phần thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, trở thành điểm sáng trong trong giáo dục tại các địa phương. Kết quả này khẳng định, các phong trào thi đua được phát động sôi nổi, triển khai bài bản đã thổi luồng sinh khí mới, tạo động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân trong từng đơn vị, cũng như trong toàn Ngành đoàn kết, nỗ lực phấn đấu nâng cao hiệu quả công tác.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

liên hệ quảng cáo
Thư viện video
Có thể bạn quan tâm
Quản lý thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập72
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm65
  • Hôm nay10,761
  • Tháng hiện tại243,004
  • Tổng lượt truy cập44,322,718
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐIỆN BIÊN
--------------------------------------------------------------------------------------
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Kiên - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
Địa chỉ: 
Số 867, đường Võ Nguyên Giáp, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Điện thoại: 02153 824 980 - 02153 831 439
Email: 
phongcntt@dienbien.edu.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây